PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, świadczeń szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

 

Świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne polegają na wykonywaniu całodobowych kompleksowych świadczeń zdrowotnych obejmujących diagnozowanie, leczenie, pielęgnacje i rehabilitacje, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

 

Zakres świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne obejmuje: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja narządu ruchu, neonatologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria i leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

 

Świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne polegają w szczególności na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

 

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń odbywa się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa.

 

CELE I ZADANIA PŁOCKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.

 

Podstawowym zadaniem Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. (zw. dalej podmiotem leczniczym) jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów wymagających całodobowej opieki, pacjentów wymagających pomocy doraźnej oraz specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

 

Podmiot leczniczy może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego poprzez organizowanie staży podyplomowych, szkoleń specjalistycznych i innych form doskonalenia zawodowego.

 

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom innym niż wymienione powyżej na zasadach odpłatności.

 

Osobie, która zgłasza się do podmiotu leczniczego, potrzebującej natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia – żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń.

 

Cele i zadania podmiotu mogą być realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub zlecane zewnętrznym podmiotom specjalizującym się w realizacji określonych zadań.

 

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz zgodnie z wymaganiami zdrowotnymi określonymi w odrębnych przepisach.

 

Podmiot leczniczy w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych współpracuje z organizacjami społecznymi, prowadzącymi działalność opiekuńczą, współdziała z rodziną pacjenta i podmiotami leczniczymi, które uzupełniają świadczenia podmiotu leczniczego.

 

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 14 września 2009, godzina 12:26)
 • Osoba publikująca: Zbigniew Kukla vel Kuklewicz - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
 • Nadzór nad treścią: Zbigniew Kukla vel Kuklewicz - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
 • Ilość wyświetleń: 2 695 872
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 grudnia 2016, godzina 09:15
 • Historia aktualizacji

 • 06 grudnia 2016, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  03 listopada 2015, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  03 listopada 2015, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  03 listopada 2015, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:25 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:23 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:22 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:18 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2012, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2012, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  29 listopada 2011, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  29 listopada 2011, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2010, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2010, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2010, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2010, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 08:46 Aktualizacja danych