Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie w ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć korzystając z załączonego formularza.

Formularz wniosku nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak jego wypełnienie usprawni procedurę udzielenia odpowiedzi.

Wniosek należy przekazać do Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w jednej z niżej wymienionych form:


Pocztą na adres:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 28

09-402 Płock

           z dopiskiem "Informacja publiczna"

Złożyć osobiście, adres j. w.


Przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@plockizoz.pl


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock.


Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).


W Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.  wyznaczono inspektora ochrony danych. Z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pośrednictwem:

·       poczty elektronicznej: iod@plockizoz.pl

·       kontaktu telefonicznego 512 451 696

·       pisemnie na wskazany wyżej adres administratora.


Dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 10 lat.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych celów wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Załączniki:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 14 kwietnia 2023, godzina 14:53)
  • Osoba publikująca: Maja Kulesza
  • Nadzór nad treścią: Maja Kulesza
  • Ilość wyświetleń: 224
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 kwietnia 2023, godzina 15:01
  • Historia aktualizacji

  • 14 kwietnia 2023, godzina 15:01 Aktualizacja dokumentu
    14 kwietnia 2023, godzina 14:59 Aktualizacja dokumentu