INFORMACJE NIEDOSTĘPNE W BIP

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej uprzejmie informujemy o procedurze dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w naszym Biuletynie:

Art.  10.  [Tryb wnioskowy udzielania informacji publicznej]

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art.  12.  [Obowiązki podmiotu udostępniającego informacje publiczne]

1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość

1)  kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

2)  przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Art.  13.  [Termin udostępnienia informacji publicznej]

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art.  14.  [Forma udostępnienia informacji publicznej]

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art.  15.  [Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej]

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Art.  16.  [Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Umorzenie postępowania. Odwołanie od decyzji]

1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1)odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2)uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art.  17.  [Rozstrzygnięcia podmiotów niebędących organami władzy publicznej]

1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.

2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

 Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (wtorek, 16 lutego 2010, godzina 11:32)
 • Osoba publikująca: Maja Kulesza
 • Nadzór nad treścią: Maja Kulesza
 • Ilość wyświetleń: 2 696 948
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 kwietnia 2023, godzina 14:41
 • Historia aktualizacji

 • 14 kwietnia 2023, godzina 14:41 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 14:41 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 14:40 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 14:39 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 14:35 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 15:46 Aktualizacja dokumentu
  06 grudnia 2016, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2015, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2015, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2015, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2015, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2015, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  07 marca 2011, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  07 marca 2011, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  07 marca 2011, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  17 lutego 2010, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  17 lutego 2010, godzina 09:58 Aktualizacja danych