Przedmiot działalności Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Przedmiotem działania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, świadczeń szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność szpitali – PKD 86.10.Z

2. Praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21.Z

3. Praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z

4. Praktyka lekarska dentystyczna – PKD 86.23.Z

5. Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A

6. Działalność pogotowia ratunkowego – PKD 86.90.B

7. Praktyka pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C

8. Działalność paramedyczna – PKD 86.90.D

9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E

10.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.73.Z

11.Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.74.Z

12.Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z

13.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z

14.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z

15.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z

16.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z

17.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z

18.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z

19.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B

20.Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z

21.Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – PKD 87.20.Z

22.Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 87.30.Z

23.Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87.90.Z

24.Działalność weterynaryjna – PKD 75.00.Z

25.Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z.


Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych według lokalizacji:

1.  siedziby głównej, tj. Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock – leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna w tym świadczenia pielęgniarki  POZ/higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, medycyna pracy, leczenie stomatologiczne w tym opieka stomatologiczna sprawowana nad uczniami w szkołach, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, rehabilitacja lecznicza, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna, programy;

2. Szpitala Świętej Trójcy, ul. Kościuszki 28 09-402 Płock – leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna, nocna i świąteczna opieka zdrowotna,  programy profilaktyczne;

3. Przychodni Świętej Trójcy, ul. Miodowa 2 09-400 Płock – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna w tym świadczenia pielęgniarki POZ/higienistki szkolnej udzielane
w środowisku nauczania i wychowania, medycyna pracy,  leczenie stomatologiczne w tym opieka stomatologiczna sprawowana nad uczniami w szkołach, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna, programy profilaktyczne;

4. Centralnego Ośrodka Rehabilitacji, ul. Tysiąclecia 13 09-400 Płock – rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

5. Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, ul. Tysiąclecia 13 09-400 Płock – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowe;

6.   Centrum Zdrowia Psychicznego Świętej Trójcy, ul. Mikołaja Reja 15/3 09-402 Płock – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

 

Cele i zadania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Podstawowym zadaniem Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. (zw. dalej podmiotem leczniczymjest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów wymagających całodobowej opieki, pacjentów wymagających pomocy doraźnej oraz specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

Podmiot leczniczy może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego poprzez organizowanie staży podyplomowych, szkoleń specjalistycznych i innych form doskonalenia zawodowego.

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym
osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów, z uwzględnieniem zasad
wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom innym  niż 
wymienione powyżej na zasadach odpłatności.
Osobie, która zgłasza się do podmiotu leczniczego, potrzebującej natychmiastowego
udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia żadne
okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń.
Cele i zadania podmiotu mogą być realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub zlecane zewnętrznym podmiotom specjalizującym się w realizacji określonych zadań.

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz zgodnie z wymaganiami zdrowotnymi określonymi w odrębnych przepisach.

Podmiot leczniczy w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych współpracuje z organizacjami społecznymi, prowadzącymi działalność opiekuńczą, współdziała z rodziną pacjenta i podmiotami leczniczymi, które uzupełniają świadczenia podmiotu leczniczego.


                                      Zasady funkcjonowania Spółki

Spółka działa na podstawie:

1. Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

2. Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych,

3. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

4. Ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw,

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych,

6.  Regulaminu Organizacyjnego Spółki

7. Innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz

wewnętrznych aktów prawnych Spółki


Funkcjonowanie Spółki regulują postanowienia następujących wewnętrznych aktów prawnych:

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników,

2. Uchwały Rady Nadzorczej,

3. Uchwały Zarządu,

4. Zarządzenia Prezesa Zarządu,

5. Polecenia służbowe i pisma okólne,

6. Regulamin Rady Nadzorczej,

7. Regulamin Zarządu,

8. Regulamin Organizacyjny,

9. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy,

10. Regulamin Pracy,

11. Procedury funkcjonujące w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i Programu Akredytacji.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (poniedziałek, 14 września 2009, godzina 12:26)
 • Osoba publikująca: Maja Kulesza
 • Nadzór nad treścią: Maja Kulesza
 • Ilość wyświetleń: 2 696 758
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 02 maja 2023, godzina 12:03
 • Historia aktualizacji

 • 02 maja 2023, godzina 12:03 Aktualizacja dokumentu
  02 maja 2023, godzina 09:45 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 14:43 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 13:18 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 13:17 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 12:18 Aktualizacja dokumentu
  06 grudnia 2016, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  03 listopada 2015, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  03 listopada 2015, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  03 listopada 2015, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:25 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:23 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:22 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:18 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2012, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2012, godzina 08:56 Aktualizacja danych
  29 listopada 2011, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  29 listopada 2011, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2010, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2010, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2010, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2010, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 08:46 Aktualizacja danych