WŁADZE SPÓŁKI
PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.

 

 
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Gmina - Miasto Płock reprezentowana przez Prezydenta Miasta Płocka
 

RADA NADZORCZA

Pani Dorota Anna Gałczyńska - Zych - Przewodniczący Rady Nadzorczej
(data powołania: 01.03.2011 r.) 

Pan Wojciech Ostrowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
(data powołania: 20.01.2016 r.)

Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej
(data powołania: 10.06.2020 r.) 

Pani Dorota Magdalena Głuchowska Członek Rady Nadzorczej
(data powołania: 28.02.2015 r.)

 

ZARZĄD SPÓŁKI

Pan Marek Stawicki – Prezes Zarządu
(data powołania: 07.03.2011 r., data zmiany funkcji: 02.07.2021r.)

 

                             KOMPETENCJE ORGANÓW SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki i obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły

rok obrotowy,

2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

3. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich

obowiązków,

4. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy

zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

5. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

6. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania

wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich

obciążenie i leasing,

7. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,

8. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

9.  zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,

10.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za

ubiegły rok obrotowy,

11.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny

składanych przez Zarząd sprawozdań i wniosków dotyczących podziału zysku albo

pokrycia straty,

12.rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą, wspólników, 

13.oznaczenie wysokości i terminów dopłat,

14. zwrot dopłat,

15.zmiana aktu założycielskiego spółki, zmiana przedmiotu działalności spółki,

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

16.wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziału,

17.podejmowanie uchwał dotyczących umorzenia udziału,

18.określenie dnia według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do

dywidendy za dany rok obrotowy,

19.tworzenie kapitałów, funduszy oraz uchwalanie ich regulaminów,

20.zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów

inwestycyjnych,

21.wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do

odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt 6, składników

aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000,00 (jeden

milion) złotych,

22.wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia

lub innej umowy o podobnym charakterze o wartości przekraczającej równowartość

kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,

23.wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej

równowartość kwoty 1.000.000,00 złotych,

24.wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i filii,

25.nabycie, objęcie udziałów, akcji w innych spółkach,

26.podział, połączenie, przekształcenie spółki,

27.rozwiązanie spółki,

28.podejmowanie uchwał dotyczących ustanowienia likwidatorów.


Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w

zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

2. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z

księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z

wyników  oceny wymienionej powyżej,

5. składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

za ubiegły rok obrotowy,

6. zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i

inwestycyjnej,

7. opiniowanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów

inwestycyjnych,

8. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

9. zawieszanie w czynnościach – z ważnych powodów – członków Zarządu,

10.zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu,

11.kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,

12.zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

13.delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności

członków Zarządu w razie zawieszenia w czynnościach lub odwołania członka Zarządu

bądź niemożności działania Zarządu z innych powodów,

14.rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników,

15.wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwoływanie

Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników gdy Zarząd nie zwoła ich

w terminie,

16.opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,

17.opiniowanie kwartalnej informacji o jednoosobowej spółce z udziałem Miasta

Płocka,

18.wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

za ubiegły rok obrotowy,

19.opiniowanie przystąpienia do innej spółki, organizacji lub wystąpienia z nich,

20.zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółki,

21.reprezentowanie spółki w umowach między spółką a członkiem Zarządu oraz

sporach członka Zarządu ze spółką,

22.zatwierdzanie zasad zarządzania środkami pieniężnymi wraz z procedurami w tym

zakresie.


Rada Nadzorcza udziela Zarządowi zgody na:

1.  zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych,

2.   wystawianie weksli,

3.   nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w § 12 ust. 3 pkt 6, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,

4. zawarcie umowy, której przedmiotem jest darowizna lub inne nieodpłatne świadczenie, o wartości przekraczającej równowartość 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,

5.  zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,

6.  zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.

7. oddanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania.Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, prowadzi jej sprawy oraz reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów przez przepisy prawa oraz umowę Spółki.

Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

1.  ustalenie Regulaminu Zarządu, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,

2.  ustalenie Regulaminu Organizacyjnego, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,

3.  powołanie prokurenta,

4. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników

oraz  do Rady Nadzorczej,

5. przyjęcie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i

inwestycyjnej po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą

6. przyjęcie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych

po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników

7. zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o

podobnym charakterze po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie

Wspólników w zakresie kwot określonych w umowie Spółki

8. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i

poręczeń majątkowych po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w zakresie kwot

określonych w umowie Spółki

9. wystawianie weksli po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w zakresie kwot

określonych w umowie Spółki

10.tworzenie i likwidacja oddziałów, przedstawicielstw i filii po uprzednim wyrażeniu

zgody przez Zgromadzenie Wspólników.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (poniedziałek, 14 września 2009, godzina 14:10)
 • Osoba publikująca: Maja Kulesza
 • Nadzór nad treścią: Maja Kulesza
 • Ilość wyświetleń: 2 698 423
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 02 maja 2023, godzina 11:44
 • Historia aktualizacji

 • 02 maja 2023, godzina 11:44 Aktualizacja dokumentu
  06 lipca 2021, godzina 08:49 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 15:38 Aktualizacja dokumentu
  23 lutego 2016, godzina 15:33 Aktualizacja danych
  19 października 2015, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2015, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 09:26 Aktualizacja danych - D. Głuchowska
  26 kwietnia 2014, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  14 lutego 2013, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  30 października 2012, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  11 października 2012, godzina 17:00 Aktualizacja danych
  20 marca 2012, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  20 marca 2012, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  08 marca 2011, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  08 marca 2011, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  08 marca 2011, godzina 07:49 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2011, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  08 października 2010, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  08 października 2010, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  08 października 2010, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  08 października 2010, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  08 października 2010, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2010, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2010, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  28 kwietnia 2010, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  28 kwietnia 2010, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  14 września 2009, godzina 14:11 Aktualizacja danych